O projekte

Hlavné ciele projektu

 • pripomenúť si pamiatku padlých v II. svetovej vojne a účasť našich rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete,
 • zanechať odkaz pre súčasnú generáciu, že každá vojna prináša len skazu a úpadky, ktoré podlamujú prapodstatu ľudskej civilizácie a smerujú k zániku ľudstva ako celku,
 • osloviť hlavne mladú generáciu, čo všetko vojna so sebou prináša a zároveň vekovo staršej generácii pripomenúť, že nikdy nesmieme zabudnúť na utrpenia našich rodičov a starých rodičov z vojny,
 • vzdať pamiatku a hold osobnosti Michala Strenka, rodáka pôvodom z obce Jarabina
 • v spolupráci s obcou Jarabina vybudovať pamätnú miestnosť venovanú Michalovi Strenkovi v tesnej blízkosti jeho rodného domu
 • priamo v priestoroch expozície postupne vybudovať pamätník osobnosti Michala Strenka, (prípadne aj iným našim rodákom), kde sa budú konať pravidelne pietne pamiatky so všetkými poctami, ktoré tomu prináležia,
 • časť budovy bude slúžiť ako dom vojnových veteránov na znak úcty a poďakovania za službu vlasti,
 • vybudovať pavilóny vojenskej historickej techniky s insígniami príslušnosti k danej štátnosti, resp. národnosti, ktoré vo vojne bojovali a umierali,
 • prezentácia vojenskej historickej techniky – využiť možnosti zapožičania vojenskej techniky a historických zbierok z ministerstva obrany a ministerstva kultúry pre účely rozbehnutia celého projektu,
 • organizovanie ukážok historických bitiek a bojov nadšencami vojenskej histórie, v spolupráci s armádou SR spropagovať aj účasť našich vojakov v súčasných mierových misiách a ich pôsobením v krajinách ohrozenými vojnovými konfliktami,
 • nadviazať spoluprácu aj so zahraničnými partnermi, ktorým myšlienka zriadenia expozície bude sympatická a blízka; hlavne osloviť stranu USA, kde osobnosť M.S. v kontexte II. sv. vojny niečo znamená,
 • osloviť odborníkov a znalcov histórie II. sv. vojny a s využitím ich odbornosti písomne vo vnútornej časti expozície zdokladovať historické pramene jednak viažuce sa na osobnosť M.S a jednak na boje počas vojny v našom regióne,
 • spolupráca so všetkými subjektmi, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporia myšlienku zriadenia vojenskej historickej expozície,
 • v konečnom dôsledku zatraktívniť ľubovniansky región a podhradie pre všetkých turistov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa a celého prešovského regiónu,
 • populárnou formou zaujať školskú mládež a ostatné vzdelanostné inštitúcie s ponukami organizovania zájazdov v našom regióne,
 • organizovať detské tematické tábory a atraktivity, ktoré budú podporovať telesný a duševný rozvoj detí a mládeže ( lezecká dráha)
 • udržiavať vybrané druhy techniky vo funkčnom stave tak, aby mohli byť nasadzované v regióne pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách na princípe dobrovoľnej záchrannej skupiny

Financovanie projektu

Celý tento projekt je finančne veľmi nákladný, preto by sme Vás chceli požiadať o akúkoľvek pomoc:

 • získať dotácie, pomocou ktorých sa dobuduje vonkajšia a vnútorná expozícia,
 • získať záštitu ďalších ministerstiev (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo kultúry SR),
 • osloviť Ministerstvo obrany SR o podporu vo forme zapožičania alebo darovania vojenskej techniky, výstroje, výzbroje pre expozíciu venovanú 2.sv.vojne, ale aj pre expozíciu súčasného pôsobenia ASSR v mierových misiách a pre potreby propagácie samotnej Vojenskej expozície Michala Strenka,
 • osloviť ministerstvá obrany krajín zúčastnených v konflikte 2.sv.vojny s požiadavkou o podporu formou zapožičania alebo darovania vojenskej techniky, výstroje, výzbroje alebo formou finančného daru na vybudovanie expozície,
 • poukázať 2% z dane pre n.o. Michala Strenka

Projekt

Pod záštitou Ministerstva obrany SR

Dokument

Pod záštitou mesta Stará Ľubovňa

Dokument